Idræt om dagen Skovlund Ansager

Lærkevej 16, 6823 Ansager - CVR. Nr. 41508833

Se foreningens vedtægter


Se foreningens vedtægter.

Vedtægter for

”Idræt om dagen Skovlund-Ansager”

§ 1 

Forenings navn: 

”Idræt om dagen” for Skovlund-Ansager området, hjemsted i Varde kommune oprettet 30.07.20. 
Foreningen tegner medlemskab af Danske Gymnastik-& Idrætsforeninger (DGI) 

§ 2. 

Formål & Medlemsskab: 

At samle alle aldersgrupper til idræt og socialt samvær, for derved at skabe legemlig og åndligt glæde og velvære. Det er endvidere foreningens formål at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i foreningen og dens aktiviteter. 

Som aktivt medlem kan alle over 18 år optages. Optagelse af passive medlemmer kan ske uanset alder, men har ikke adgang til idrætsudøvelsen, men er valgbare til bestyrelsen. 

Foreningens aktiviteter foregår hovedsageligt i dagtimerne i Skovlund Ansager hallen. 

§ 3 

Ind- og udmeldelse: 

Indmeldelse i foreningen skal ske ved henvendelse til foreningens kasserer. Udmeldelse skal ske til kassereren ved udgangen af en kontingentperiode. I forbindelse med udmeldelse skal medlemmets eventuelle økonomiske mellemværender med foreningen afvikles. 

Udelukkelse og eksklusion 

Et medlem kan udelukkes midlertidigt eller permanent (eksklusion), såfremt vedkommende handler til skade for foreningen, eller såfremt vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtelser. I sager om udelukkelse har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse. 

§4. 

Generalforsamling/Bestyrelsen/Tegning og hæftelse/Revision: 

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, som vælges på den årlige generalforsamling for 2 år ad gangen. I lige årstal vælges 2 og i ulige årstal vælges 3. hvert år vælges 2 suppleanter for 1 år. Der vælges 2 revisorer for 2 år, hvoraf en er på valg hvert år. 

Foreningen tegnes af formanden og kassereren. 

Generalforsamling ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamling, og må ikke være medlem af bestyrelsen. Beslutninger træffes ved almindeligt flertal, afstemning skal foretages skrifteligt på forlangende, der udfærdiges et referat over generalforsamlingens beslutninger og underskrives af dirigenten. 

Foreningens valgte revisorer skal senest 8 dage før generalforsamling have adgang til regnskabet. 

Forslag, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. 

Generalforsamlingen bekendtgøres ved opslag på de sociale medier som: Ansager info, Skovlund.dk og FB. mm.14 dage før afholdelse af generalforsamling. 

Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamling på førstkommende bestyrelsesmøde med: formand, kasserer, sekretær. 

Regnskabsåret er fra 1. august til 31. juli. 

§ 5. 

Instruktører/ledere: 

Bestyrelsen træffer aftaler med instruktører og andre medhjælpere til de aktiviteter, der skønnes at være behov for. 

§6. Kontingent: 

Foreningens aktiviteter finansieres af kontingent betaling fra deltagere og tilskud fra Varde Kommune og evt. andre interessantere. 
Kontingent fastsættes for den kommende sæson af generalforsamling. 
Foreningens midler skal være anbragt i et anerkendt pengeinstitut, med undtagelse af den nødvendige kassebeholdning. 

§7. 

Generalforsamling: 

Adgang til den årlige generalforsamling, har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte have lyst til at indbyde. 
Stemmeret har alle aktive medlemmer, som ikke er i kontingentrestance. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. 
Foreningens øverste myndighed er den årlige generalforsamling, som afholdes inden 15. oktober med følgende dagsorden: 

1. Valg af dirigent og stemmetællere 

2. Formandens beretning 

3. Kassererens beretning og godkendelse af regnskab 

4. Fastsættelse af kontingent. 

4. Indkomne forslag 

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, som vælges for 2 år ad gangen 

6. Valg af 2 suppleanter for 1 år ad gangen 

7. Valg af revisorer 

8. Eventuelt 

 

§8 Ekstraordinær generalforsamling: 

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når et flertal af bestyrelsen bestemmer det, eller 1/3 af medlemmerne fremsætter ønske herom til bestyrelsen eller formand. 

§9 

Vedtægtsændringer: Vedtægtsændringer kan kun vedtages med 2/3 majoritet af de fremmødte. 

§10 Opløsning: 

Foreningen kan besluttes nedlagt ligeledes med 2/3 majoritet af fremmødet og på 2 generalforsamlinger med en uges mellemrum. 
Sammen med en sådan beslutning overgår eventuel formue til alle former for idræt i  Skovlund Ansager Hallen 

Således vedtaget på stiftende generalforsamling i Skovlund Ansager hallen den 30. juli 2020. 

Vedtægtsændringer godkendt på generalforsamling 21.03.2024 

Bestyrelsen for ”Idræt om dagen” Skovlund-Ansager